Huurprijs indexeren: waarom, wanneer, wie en hoe ?

DGI Team

Bij de start van het huurcontract is er een huurprijs afgesproken die in principe de hele looptijd van het contract geldig blijft. Echter is er het recht om je huurprijs te laten indexeren. Hoe gaat dit in zijn werk?

Waarom de huur indexeren?

Levens kosten kunnen stijgen of dalen. Om te bepalen hoeveel die kost gemiddeld stijgt of daalt heeft de overheid een lijst samengesteld met (vaak gekochte) basisproducten: de indexkorf. Elke maand worden de prijzen van die producten vergeleken om te bepalen hoeveel duurder het leven is geworden.

De partijen leggen bij aanvang van het contract een huurprijs vast voor de volledige looptijd van de huurperiode. In principe stijgt die prijs dus niet, terwijl de levenskosten ook wel stijgen.

Om te vermijden dat de partijen daarbij te veel nadeel ondervindt heeft de overheid het systeem van huurindexatie in het leven geroepen. Daardoor mag de huurprijs één keer per jaar geïndexeerd worden, volgens de hoogte van de officiële gezondheidsindex.

Wanneer indexeren?

Het indexeren van de huur mag één keer per jaar gebeuren. Wanneer dat is, ligt ook vast:de datum waarop het huurcontract startte. Starte de verhuur op 1 november 2020, dan kan pas  op 1 november 2021 de huurprijs geïndexeerd worden. Pas wel op: de vordering tot indexaanpassing verjaart na één jaar, hier tijdig om verzoeken is dus de boodschap!

Afhankelijk van wat in het huurcontract is overeengekomen, gebeurt de indexatie automatisch of op uitdrukkelijke (schriftelijke) vraag van de belanghebbende partij.

Wie en wat is er overeengekomen?

Indexering van de huurprijs is enkel mogelijk indien dit is overeengekomen tussen partijen. Bij voorkeur wordt dit opgenomen in de huurovereenkomst, zodat dit akkoord bewezen kan worden. Bovendien kan in deze huurovereenkomst dan uitdrukkelijk bepaald worden wie deze indexering kan vragen, wat kan leiden tot volgende situaties:

  • enkel de verhuurder heeft de mogelijkheid om te indexeren

  • er is een verbod voor de huurder om een negatieve indexering van de huurprijs te vragen, wat dan in de praktijk overeenkomt met een situatie waarin enkel de verhuurder zal indexeren

  • de indexering kan worden gevraagd op verzoek van iedere belanghebbende partij. In dit geval kan niet enkel de verhuurder, maar ook de huurder om een - in dat geval normaal gezien negatieve - indexering verzoeken

  • de indexering zal automatisch gebeuren. Ook in dat geval kunnen zowel verhuurder als huurder vragen om de indexering door te voeren

Hoe bereken je de indexatie op de huurprijs?

De jaarlijkse indexering van de huurprijs start met de basishuurprijs. Die wordt vermenigvuldigd met de nieuwe index en dat totaal wordt gedeeld door de aanvangsindex. 

Aangepaste huurprijs = (basishuurprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer

Hierbij is:

de basishuurprijs = de huurprijs die men kan terugvinden in de huurovereenkomst, met uitsluiting van alle kosten en lasten die ten laste van de huurder vallen;

het nieuwe indexcijfer =  indexcijfer dat maandelijks wordt berekend door de FOD Economie en dat slaat op de maand die voorafgaat aan de verjaardatum van het contract

De aanvangsindex =  dat is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de startdatum van het contract. voor de huurovereenkomst die werd gesloten voor 01/02/1994: indexcijfer consumptieprijzen en na 01/02/1994: cijfer van de gezondheidsindex;

Een voorbeeld:

Een huurovereenkomst afgesloten op 1 november 2020 met een huurprijs van 1 000 EUR per maand. De aanvangsindex – dus die van oktober 2020 – bedroeg 110,11. U wil de huurprijs indexeren op 1 november 2021. Daarvoor gebruikt u het indexcijfer van oktober 2021, dat 113,94 is. Om de nieuwe huurprijs te berekenen rekent u dus: Nieuwe (geïndexeerde huurprijs = 1000 x 113,94 : 110,11 = 1 034,78 EUR

Bereken zelf uw huur met de huurcalculator: https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/huurindexatie

 

Geschreven door