HANDELSHUUROVEREENKOMST

DGI Team

Deze overeenkomst wordt opgesteld wanneer je een gebouw huurt om er handel in te drijven. We spreken van handelshuur als het onroerend goed door de huurder of onderhuurder in hoofdzaak gebruikt wordt voor de uitbating van een kleinhandelszaak of een dienst, of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek.


De wet op de handelshuurovereenkomsten regelt dit type verhuur en de toepassing ervan is verplicht. Hier gelden andere regels dan bij de woninghuurwet.
Het opstellen van een geschreven handelshuurovereenkomst wordt aangeraden en de verhuurder moet uitdrukkelijk instemmen met het voorwerp van de handelshuurovereenkomst (de activiteit).


Wanneer de wet op de handelshuurovereenkomsten van toepassing is, schuilt het voordeel van de huurder in de stabiliteit van zijn zaak: zo heeft dergelijke overeenkomst een minimumduur van negen jaar en heeft de huurder in principe recht op drie hernieuwingen van de huur.


De huurder kan de handelshuurovereenkomst driejaarlijks opzeggen via een aangetekend schrijven of een deurwaardersexploot, zes maanden vooraf te betekenen. Opzegging is eveneens mogelijk zonder voorafgaande termijn mits wederzijdse instemming vastgelegd in een authentieke akte of via een verklaring voor de vrederechter.
Verder kan de verhuurder onder bepaalde voorwaarden de handelshuurovereenkomst driejaarlijks opzeggen met een opzeggingstermijn van één jaar.

 

Bron: www.cib.be

Geschreven door